МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я ТА ФАРМАЦІЇ: СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

Автор(и)

  • Михайло Миколайович Бабенко

DOI:

https://doi.org/10.32782/health-2024.1.11

Ключові слова:

публічне управління та адміністрування, системний аналіз механізми управління, принципи управління, методологічні засади, охорона здоров’я, фармація, системний менеджмент

Анотація

Стаття присвячена дослідженню методології публічного управління як складної динамічної (саморегулювальної) системи, що здатна змінювати характер свого функціонування, структуру і організацію відповідно до динамічних умов. Відсутність системності та узгодженості у термінології має негативний вплив на якість управлінської діяльності на різних рівнях управління. Підвищення ефективності системи публічного управління можливе лише за умов чіткого розуміння ролі і місця окремих підсистем (елементів) та взаємозв’язків між ними, а також методології управління (принципів, засад, механізмів, методів, тощо). Системність, обґрунтованість, розуміння взаємозалежностей між елементами методології публічного управління сприятиме кращому усвідомленню можливостей та інструментів управління. Проведено аналіз і систематизацію понятійно-категоріального апарату теорії публічного (державного) управління в охороні здоров’я (ОЗ) та фармації з урахуванням галузевих особливостей, що полягають у жорсткій нормативно-правовій регламентації та стандартизації, забезпеченню контролю і нагляду. Необхідність забезпечення гарантій якості, безпеки та доступності медичної допомоги та лікарських засобів (ЛЗ) обумовили впровадження комплексу належних практик (GXP), медичних стандартів, кодексів професійної етики тощо. Для забезпечення прозорого і обґрунтованого ухвалення рішень щодо механізмів ціноутворення, реімбурсації та централізованих закупівель впроваджено державну оцінку медичних технологій (ОМТ). Проведене онлайн-опитування дозволило визначити сучасні проблеми публічного управління та порівняти їх з результатами попередніх досліджень. Встановлено, що найбільшою проблемою залишається недосконалість законодавчої та нормативно-правової бази, відсутність ефективного зворотного зв’язку в системі управління. Разом з тим, протягом останніх років спостерігається зміщення акцентів на тлі розширення спектру проблем публічного управління, обумовлених реформуванням та об’єктивними процесами, що відбуваються у суспільному житті та економіці.

Посилання

Калита П. Я. Менеджмент «по-українськи»: про якість підготовки управлінських кадрів. Думка небайдужого. Вісник НАПН України. 2020. № 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-13-10.

Чернов С., Воронкова В., Банах В. та ін. Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід. Запоріжжя : ЗДІА, 2017. 603 c.

Калита П. Системний менеджмент для сталого розвитку: моделі та проблеми. URL: https://iccua.org/sistemnijmenedzhment-dlya-stalogo-rozvitku-modeli-ta-problemi/

Немченко А. С., Назаркіна В. М., Попова І. А., Бабенко М. М. Державне (публічне) управління у системі охорони здоров’я і фармації. Харків : НФаУ, 2023. 150 с.

Бабенко М. М., Немченко А. С., Назаркіна В. М., Косяченко К. Л. Сучасні моделі публічного управління в системі охорони здоров’я та фармації. Соціальна фармація в охороні здоров’я. 2023. № 9(2). С. 19–25. https://doi.org/10.24959/sphhcj.23.290

Куйбіда В. С., Білинська М. М. , Петроє О. М. Публічне управління : термінол. слов. Київ : НАДУ, 2018.

Карамишев Д. В., Прасол В. П. Публічне управління як специфічний вид діяльності в умовах суспільних трансформацій. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 24. С. 156–160.

Шура Н. О. Принципи публічного адміністрування як регулятори соціально-економічних процесів у національній економіці. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 14. С. 260–263.

Бінько І. Публічне управління і публічне адміністрування: співвідношення понять. Вісник АПСВТ. 2020. № 3–4. С. 41–47. DOI 10.33287/11213

Тодосійчук В. Л. Публічне адміністрування в Україні. Причорноморські економічні студії. 2018. № 34. С. 87–91.

Бліхар М. М. Адміністративне право – юридична основа публічного адміністрування. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2021. № 66. С. 178–182. DOI https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.66.48

Таран Є. І. Співвідношення понять «державне управління», «публічне адміністрування» та «публічне управління» у трансформаційних процесах України. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Державне управління. 2020. Т. 31(70). № 2. С. 33–37.

Миколенко О. І. Поняття «державне управління» та «публічне адміністрування» в категоріальному апараті адміністративного права. Правова держава. 2018. № 30. С. 101–107. URL: http://pd.onu.edu.ua/article/view/132859

Білинська М. М., Басюк Н. О., Фірсова О. Д. Медико-соціальні засади публічного врядування у сфері охорони здоров’я. Київ : НАДУ, 2018. 416 с.

Сушарина І. В., Немченко А. С., Хоменко В. М. Визначення пріоритетних напрямків удосконалення державного та суспільного регулювання у фармації. Фармацевтичний часопис. 2017. № 1. С. 38–44. DOI 10.11603/2312-0967.2017.1.7529

Назаркіна В. М., Хоменко В. М., Сушарина І. В. Оцінка проблем державного управління фармацією та ефективності діяльності громадських фармацевтичних організацій. Харків : НФаУ, ДонНМУ, 2014. 20 с.

Куйбіда В. С., Шпекторенко І. В. Методологія публічного управління як система: теоретичні та практичні аспекти. Публічне управління і адміністрування в Україні. 2022. № 29. С. 7–12. DOI https://doi.org/10.32843/pma2663-5240-2022.29.1

Глосарій Програми розвитку ООН. URL: http://www.un-pan.org/Directories/ UNPublicAdministrationGlossary [14].

Ковбасюк Ю. В., Ващенко К. О., Сурмін Ю. П. та ін. Державне управління : підруч. у 2 т.; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Київ; Дніпропетровськ: НАДУ, 2012. Т. 1. 564 с.

Сурмін Ю. П., Бакуменко В. Д., Михненко А. М. та ін. Енциклопедичний словник з державного управління. Київ : НАДУ, 2010. 820 с.

Міненко М. А. Трансформація системи державного управління в сучасні моделі регулювання суспільства. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2013. № 6. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=581

Оболенський Ю. Ю. Публічне управління: цивілізаційний тренд, наукова теорія і напрям освіти. Публічне управління: шляхи розвитку: матер. наук.-практ. конф. за міжнар. участю. Київ: НАДУ, 2014, Т. 1. С. 310.

Войтович Р. В., Ворона П. В. та ін. Публічне управління в умовах інституційних змін. Київ : АртЕк, 2018. 475 с.

Філіпова Н. В. Зміна співвідношення понять «державне управління», «публічне адміністрування», «публічне управління» в системі суспільно-політичної трансформації. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2015. № 6. URL: :http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=865

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-23

Номер

Розділ

ФАРМАЦІЯ