Авторам

Завантажити інформаційний лист

Для опублікування статті у журналі «Health & Education» № 2 (2024) необхідно до 31 травня 2024 року заповнити онлайн форму довідки про автора за посиланням та надіслати статтю, оформлену відповідно до вимог, на електронну адресу health@medacad.rivne.ua.

Рубрики журналу:

1. Медицина

2. Фармація, промислова фармація

3. Терапія та реабілітація

4. Професійна освіта

Академічна доброчесність

Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Публікаційний внесок

Після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до публікації надаються реквізити для сплати публікаційного внеску.

Вартість публікації становить 900 грн (за 12 сторінок). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 40 грн. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням журналу та розміщенням його електронної версії.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника становить 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

Підтвердження проведеної оплати (відскановану квитанцію або її фотографію) автор надсилає в електронному вигляді на e-mail health@medacad.rivne.ua.

Терміни

Електронна версія журналу буде розміщена у відкритому доступі на сайті видання до 15 серпня 2024 р.

Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до 15 вересня 2024 р.

Статті повинні строго відповідати науковим та технічним вимогам журналу. Редколегія строго слідкуватиме за дотриманням етичних норм при використанні матеріалів інших дослідників, а саме недопустимість порушення авторських прав, використанні плагіату у різних формах.

Статті подаються українською та англійською мовами. Перевага надається англомовним статтям.

За необхідності стаття може бути повернута авторам для доопрацювання та відповідей на запитання.

Передрук статей можливий лише з письмової згоди редакції та з посиланням на журнал.

Вимоги до оформлення

Стаття оформлюється у текстовому редакторі Word for Windows (шрифт Times New Roman 14, міжрядковий інтервал – 1,5).

Поля: верхнє – 2 cм, нижнє – 2 cм, ліве – 3 cм, праве – 1,5 cм. Сторінки не нумеруються. Абзацний відступ – 1,25 см.

Текст оформлюється у такому порядку:

1. Назва розділу, індекс УДК.

2. Прізвища, імена, по-батькові авторів (повністю).

3. Науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи.

4. Ідентифікатор учасника ORCID (http://orcid.org/).

5. Назва статті.

6. Анотація та ключові слова українською і англійською мовами з перекладом назви і повних імен автора(ів) обсягом не менше 1800 друкованих знаків кожна.

7. Основний текст статті. Наукова стаття обов’язково має містити такі структурні елементи:

Вступ.

Мета та завдання.

Методи дослідження.

Результати дослідження.

Висновки.

Висновки не повинні містити дані, яких немає в основному тексті статті.

8. Таблиці та ілюстрації нумеруються послідовно арабськими цифрами. Примітки до таблиці даються тільки в тексті. Ілюстрації підписуються знизу. Підписи до таблиць та ілюстрацій центруються.

9. Рисунки та фотографії (чорно-білі, з градаціями сірого кольору) «вмонтовуються» в основний текст статті і подаються додатково у вигляді окремих файлів в одному з таких форматів: TIFF, PCX, JPG, BMP, CDR.

10. Перелік цитованої літератури укладається за порядком посилання у тексті. Заголовок «ЛІТЕРАТУРА:» виділяється жирним шрифтом. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

11. References. Оформлюється відповідно до стандарту АРА (APA Style Reference Citations). Автор (трансліт), назва статті (трансліт), назва статті (в квадратних дужках переклад англійською мовою), назва джерела (трансліт), вихідні дані (місто з позначенням англійською мовою), видавництво (трансліт).

Транслітерація імен та прізвищ здійснюється відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. № 55. Для транслітерації можна скористатися ресурсом ukrlit.org/transliteratsiia

Заборона використання наукових праць країни-окупанта

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

Приклад оформлення статті українською мовою

УДК 616.9-036.8:616-06

ЛАБОРАТОРНІ ОСОБЛИВОСТІ МУЛЬТИСИСТЕМНОГО ЗАПАЛЬНОГО СИНДРОМУ, АСОЦІЙОВАНОГО З SARS-COV-2, У ДІТЕЙ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ

 

Мялюк Оксана Петрівна,
кандидат біологічних наук,
завідувач кафедри фундаментальних дисциплін
КЗВО «Рівненська медична академія»
ORCID: 0000-0002-5090-6607

Коробко Лариса Ростиславівна,
кандидат медичних наук, доцент,
декан медико-фармацевтичного факультету
КЗВО «Рівненська медична академія»
ORCID: 0000-0001-8054-1461

Анотація українською мовою обсягом не менше 1800 друкованих знаків.
Ключові слова: мультисистемний запальний синдром, асоційований з SARS-CoV-2, діти, цефтріаксон, ампіцилін, лейкоцитоз, нейтрофільоз, тромбоцитопеція.

Oksana Mialiuk, Larysa Korobko. Laboratory characteristics of a multisystem inflammatory syndrome associated with SARS-CoV-2 in children and their correction

Анотація англійською мовою з перекладом назви і повних імен автора(ів) обсягом не менше 1800 друкованих знаків.
Key words: multisystem inflammatory syndrome associated with SARS-CoV-2, children, ceftriaxone, ampicillin, leukocytosis, neutrophilia, thrombocytopenia.

Основний текст статті [1]...

ЛІТЕРАТУРА

1. Liguoro I., Pilotto C., Bonanni M., Ferrari M. E., Pusiol A., Nocerino A., Vidal E., Cogo P. SARS-COV-2 infection in children and newborns: a systematic review. European journal of pediatrics. 2020. № 179(7). Р. 1029–1046. DOI: https://doi.org/10.1007/s00431-020-03684-7

2. Бойків Д.П., Бондарчук Т.І., Іванків О.Л. Біохімічні показники в нормі і при патології. Київ : Медицина, 2007. С. 318.

REFERENCES

1. Liguoro, I., Pilotto, C., Bonanni, M., Ferrari, M. E., Pusiol, A., Nocerino, A., Vidal, E., & Cogo, P. (2020). SARSCOV-2 infection in children and newborns: a systematic review. European journal of pediatrics, 179(7), 1029–1046. DOI: https://doi.org/10.1007/s00431-020-03684-7

2. Boikiv, D.P., Bondarchuk, T.I., Ivankiv, O.L. (2007). Biokhimichni pokaznyky v normi i pry patolohii [Biochemical indicators in the norm and in pathology]. Kyiv: Medytsyna, 318 [In Ukrainian].

Приклад оформлення статті англійською мовою

UDC 616.9-036.8:616-06

Laboratory characteristics of a multisystem inflammatory syndrome associated with SARS-CoV-2 in children and their correction

Mialiuk Oksana Petrivna,
Candidate of Biological Sciences,
Head of the Fundamental Disciplines Department
MIHE «Rivne Medical Academy» of Rivne Region Council
ORCID: 0000-0002-5090-6607

Korobko Larysa Rostyslavivna,
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Dean of the Faculty of Medicine and Pharmacy
MIHE «Rivne Medical Academy» of Rivne Region Council
ORCID: 0000-0001-8054-1461

Анотація англійською мовою обсягом не менше 1800 друкованих знаків.
Key words: multisystem inflammatory syndrome associated with SARS-CoV-2, children, ceftriaxone, ampicillin, leukocytosis, neutrophilia, thrombocytopenia.

Оксана Мялюк, Лариса Коробко. Лабораторні особливості мультисистемного запального синдрому, асоційованого з sars-cov-2, у дітей та їх корекція

Анотація українською мовою обсягом не менше 1800 друкованих знаків.
Ключові слова: мультисистемний запальний синдром, асоційований з SARS-CoV-2, діти, цефтріаксон, ампіцилін, лейкоцитоз, нейтрофільоз, тромбоцитопеція.

Main text of the article [1]...

BIBLIOGRAPHY

  1. Liguoro I., Pilotto C., Bonanni M., Ferrari M. E., Pusiol A., Nocerino A., Vidal E., Cogo P. SARS-COV-2 infection in children and newborns: a systematic review. European journal of pediatrics.2020. № 179(7). Р. 1029–1046. DOI: https://doi.org/10.1007/s00431-020-03684-7
  2. Бойків Д.П., Бондарчук Т.І., Іванків О.Л. Біохімічні показники в нормі і при патології. Київ : Медицина, 2007. С. 318.

REFERENCES

  1. Liguoro, I., Pilotto, C., Bonanni, M., Ferrari, M. E., Pusiol, A., Nocerino, A., Vidal, E., & Cogo, P. (2020). SARSCOV-2 infection in children and newborns: a systematic review. European journal of pediatrics, 179(7), 1029–1046. DOI: https://doi.org/10.1007/s00431-020-03684-7
  2. Boikiv, D.P., Bondarchuk, T.I., Ivankiv, O.L. (2007). Biokhimichni pokaznyky v normi i pry patolohii [Biochemical indicators in the norm and in pathology]. Kyiv: Medytsyna, 318 [In Ukrainian].