ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИВЧЕННІ КЛІНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/health-2023.4.39

Ключові слова:

студенти-медики, освітні технології, ділова гра, практичні навички, симуляційні сценарії

Анотація

У статті висвітлено особливості застосування сучасних освітніх технологій у разі вивчення клінічних дисциплін у медичних навчальних закладах. Визначено, що розвиток медичної освіти на сучасному етапі та шляхи його реформування, питання, які пов’язані з підвищенням якості підготовки фахових спеціалістів, вимагають нових підходів до організації освітнього процесу. Зазначено, що педагогічні працівники клінічних дисциплін Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради, окрім традиційних методів навчання, застосовують нові освітні технології. В освітньому процесі використовуються інтернет-технології, інформативні мультимедіапрезентації, електронні підручники, відеоматеріали. Проаналізовано основні можливості використання комп’ютерного тестування для контролю якості знань. Досліджено, що клінічні рольові ігри є потужним навчальним інструментом у медичній освіті, які дозволяють студентам отримати реальний досвід роботи з пацієнтами у контрольованому середовищі. У рольових іграх створюється стандартизована клінічна ситуація для кожного студента, що забезпечує рівні умови для навчання всіх учасників освітнього процесу. Симуляції можуть бути дуже реалістичними, що допомагають краще відчувати себе в ролі фахівця, тренуватись надавати невідкладну допомогу у разі термінальних станів. Вирішення клінічних сценаріїв вимагає критичного мислення, аналізу ситуації та прийняття самостійних рішень. Наголошено, що рольові ігри можуть включати роботу в команді, здобувачі освіти вчаться співпрацювати з іншими медичними фахівцями. Акцентовано увагу, що рольові технології допомагають забезпечити високий рівень компетентності, впевненості та професійності у майбутніх фахівців. Підкреслено, що завдяки використанню симуляційних технологій студенти можуть відпрацьовувати різні маніпуляції багато разів, щоб удосконалити виконання практичних навичок до автоматизму та професійні вміння, які, безперечно, необхідні у професійній діяльності. Акцентовано увагу, що використання сучасних технологій дозволяє здобувачам освіти ознайомитись з певними інноваціями та навчитись їх ефективно використовувати в професійній діяльності.

Посилання

Скиба М.Є., Костогриз С.Г., Красильникова Г.В. Моніторинг якості навчального процесу у вищому закладі освіти : монографія. Хмельницький : ХНУ, 2009. 219 с.

Ковальчук Л.Я. Впровадження новітніх методик і систем навчального процесу в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського. Медична Освіта. 2009. № 2. С. 10– 14.

Багрій-Заяць О.А. Обґрунтування ефективності використання e-learning у сучасній вищій медичній освіті. Медична інформатика та інженерія. 2015. № 3. С. 69–74.

Козирацька Л. Надання акушерської допомоги при головному передлежанні плода. URL: https://youtu.be/FyHL1rl2iIE (дата звернення: 01.08.2023).

Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології : навчальний посібник. Київ : Академвидав, 2004. 109 с.

Гуревич Р.С. Тестовий облік знань учнів і студентів як елемент моніторингу якості навчання. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Київ–Вінниця : ДОВ «Вінниця». Випуск № 17. 2008. С. 3–7.

Руденко Ю. Викoриcтання метoду «кейc-cтадi» в рoзвитку увиразнення мoвлення майбутнiх вихователів. URL: http://www.ird.npu.edu.ua/files/rydenko.pdf (дата звернення: 28.07.2023).

Дегтярьoва Ю.В. Пiдвищення ефективнocтi навчання iнoземних мoв з викoриcтанням кейc-метoдiв. URL: http://www-center.univer.kharkov.ua/vestnik/full/173.pdf (дата звернення: 29.07.2023).

Андрущенко В.П., Бех І.Д., Волощук І.С. Педагогіка вищої школи / За ред. В.Г. Кременя. Київ : Педагогічна думка, 2009. 256 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-13

Номер

Розділ

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА