БАЗОВІ ПОНЯТТЯ «ТВОРЧІСТЬ», «ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ», «ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ» МЕДИЧНИХ СЕСТЕР У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/health-2023.4.40

Ключові слова:

творчий потенціал, творчість, творча особистість, медичні сестри, фахова підготовка

Анотація

У статті проаналізовано та розкрито сутність понять «творчість», «творчий потенціал», «творча особистість» та розглянуто наукові погляди щодо цих понять. Виділені основні педагогічні, психологічні та філософські підходи до визначення цих понять. Аналіз психолого-педагогічної літератури дає підстави констатувати той факт, що багато авторів, які займаються проблемою творчого потенціалу особистості, мають різні погляди на визначення його сутності. Визначено роль освіти у формуванні творчого потенціалу здобувачів освіти медичних закладів. Висвітлені основні принципи та вимоги, які створювали б умови для розвитку пізнавальної ініціативи, самостійності і творчого мислення у процесі фахової підготовки медичних сестер. Врахування специфіки освітнього процесу медичного коледжу свідчить, що успішне формування творчого потенціалу майбутніх медичних сестер може здійснюватися в різних формах проведення освітнього процесу. Це означає, що в організації творчого процесу необхідно створити умови для перетворення особистості на суб’єкт власної діяльності, для творчості у вирішенні проблемних завдань. Виділено найбільш суттєві категорійні характеристики феномену творчого потенціалу особистості. Зазначено, що творчий складник у професійній діяльності медичних сестер є невід’ємною складовою частиною професійної майстерності та досконалості. Розглянуто філософські, психологічні та педагогічні погляди на походження та сутність особистості. Акцентовано увагу, що розвиток творчого потенціалу особистості у процесі її підготовки до професійної діяльності в умовах сучасного суспільства стає одним із основних завдань реформування професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти. Підкреслено, що творчий характер діяльності залежить від зовнішніх обставин і від самої особистості як суб’єкта цієї діяльності, від її умінь, навичок, якостей та здібностей.

Посилання

Рожкова Ю.А. Свобода особистості як головна передумова формування громадянського суспільства. Мультиверсум. Філософський альманах. Київ, 2008. Вип. 75. С. 173–184.

Клепіков О.І., Кучерявий І.Т. Основи творчості особи : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ : Вища школа, 1996. 295 с.

Кравченко О. Професійна підготовка майбутніх медичних сестер у медичному коледжі: аксіологічний підхід. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. 2013. Вип. 6. С. 69–74.

Сисоєва С.О. Творчий розвиток фахівців в умовах магістратури : монографія. Нац. акад. пед. наук України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Київ : Едельвейс, 2014. 399 с.

Моляко В.О. Психологічна теорія творчості. Обдарована дитина. 2004. № 6. С. 2–9.

Архипова С.П., Смерчак Л.І. Професійна підготовка соціальних педагогів у контексті акмеологічного підходу. Соціальна педагогіка: теорія та практика. 2011. № 2. С. 106–112.

Великий тлумачний словник сучасної української мови: 170 000 слів / автор, кер. проекту, гол. ред. В.Т. Бусел. Київ; Ірпінь : Перун, 2002. 1428 с.

Курило Л.С. Розвиток творчого потенціалу дошкільника. Культура і розвиток особистості: міфи та реалії в психології та педагогіці : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 24–25 червня 2009 р.). / за ред. І.Ю. Філіпової. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. С. 190–194.

Хмельковська С.В. Формування творчого потенціалу майбутніх учителів іноземних мов у процесі фахової підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д. Ушинського. Одеса, 2005. 20 с.

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / гол. ред. С. Головко. Київ : Либідь, 1997. 374 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-13

Номер

Розділ

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА