МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО АСОРТИМЕНТУ АНТИДЕПРЕСАНТІВ ДЛЯ СТАЦІОНАРНОГО ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/health-2024.1.15

Ключові слова:

фармакоекономічні дослідження, оптимізація фармацевтичної допомоги, лікарські засоби, амбулаторно-поліклінічні умови, стаціонарне лікування, воєнний стан, психічні розлади, асортимент лікарських засобів

Анотація

Воєнний стан в Україні має негативний вплив на ментальне здоров'я населення. Навіть коли людина знаходиться у відносній безпеці, це не забезпечує відчуття повного комфорту. Нині значно зростає ще й роль соціально-стресових чинників, зокрема зміни професійних і життєвих стереотипів, ускладнення у матеріальній і побутовій сферах, пов'язані з реаліями перехідного періоду в розвитку суспільства, інфляцією раніше стійких суспільних цінностей. У структурі загальної захворюваності населення істотне місце посідають психічні розлади, а вагому частку серед них (приблизно 30%) – психічні розлади воєнного стану (ПРВС). Для оптимізації лікарського забезпечення хворих на психічні розлади воєнного стану, для лікування яких використовують переважно антидепресанти, потрібне застосування оптимальних методів фармакотерапії з урахуванням ефективності та безпеки використовуваних лікарських засобів. Формування оптимального асортименту антидепресантів для лікування психічних розладів воєнного стану в умовах стаціонару можливе лише за умови проведення глибокого і повного аналізу широкого асортименту антидепресантів, представлених на сучасному фармацевтичному ринку. Дослідженням, присвяченим оптимізації формування асортименту антидепресантів для стаціонарного лікування психічних розладів воєнного стану, не приділяли належної уваги. Таким чином, розроблення методичних підходів до формування оптимального асортименту антидепресантів для стаціонарного лікування психічних розладів воєнного стану є актуальним. Основними лікарськими засобами, призначеними за ПРВС, є антидепресанти, які представлені 18 МНН і 37 торговими найменуваннями на фармацевтичному ринку, із застосуванням яких виникає низка труднощів, таких як невизначеність курсу лікування, поліпрагмазія, розвиток небажаних лікарських реакцій і низка інших. Із метою виявлення чинників, що впливають на рівень захворюваності на ПРВС, а отже, визначають попит і пропозицію антидепресантів на фармацевтичному ринку, було вивчено демографічну та соціальну характеристику контингенту хворих на ПРВС, які проходили курс лікування. Результати дослідження контингенту хворих на ПРВС свідчать про те, що захворюваність на психічні розлади воєнного стану має тенденцію до зростання. Проведений аналіз виявив лікарські препарати, закупівля яких була стабільною упродовж 2023 р. Було визначено комбінації психотропних лікарських засобів, які найчастіше траплялися і які призначали лікарі. Складені під час кореляційно-регресійного аналізу математичні моделі дали змогу спрогнозувати потреби в препаратах для лікування ПРВС.

Посилання

Гудзенко О.П., Барнатович С.В. Експертна оцінка стану рецептурного відпуску лікарських засобів на регіональному фармацевтичному ринку та напрями його вдосконалення. Фармацевтичний журнал. 2016. № 3–4. С. 5–11.

Пенькова О.Г., Корман І.І., Семенда О.В. Маркетинговий аналіз фармацевтичного ринку України. Інвестиції: практика та досвід. 2022. № 9–10. С. 16–23.

Схабельник T.С. Інформаційні системи підтримки прийняття рішень в умовах глобалізації фармацевтичного ринку. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2018. № 18. С. 86–91.

Дорохов О.В., Дорохова Л.П., Чернов В.Г. Нечітко-множинний SWOT-аналіз діяльності оптового фармацевтичного підприємства. Збірник наукових праць Харківського університету повітряних сил. 2008. № 3. С. 160–163.

Косяченко К.Л., Саханда І.В., Негода Т.С. Маркетингові дослідження поведінки споживачів і факторів вибору гіпотензивних лікарських засобів за купівельними характеристиками, соціально-демографічними особливостями та інформованістю. Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. 2018. № 3(55). С. 64–69.

Методологія сучасного фармацевтичного маркетингу / І.В. Саханда та ін. Військова медицина України. 2017. № 3–4. С. 134–138.

Приданникова Ю.Є. Прогнозування на основі статистичних методів (кореляційно-регресійний аналіз та метод статистичних рівнянь залежностей). Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. 2015. № 17. С. 139–147.

Міронова Ю.В., Грабовецький Б.Є. Використання методу колективних експертних оцінок «Дельфі» для вибору оптимального показника оцінки ефективності використання робочої сили. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2009. С. 33–38.

Лехан В.М., Волчек В.В., Крячкова Л.В., Заярський М.І. Застосування колективних експертних оцінок за дельфійською процедурою в соціально-медичних дослідженнях. Україна. Здоров'я нації. 2017. № 1. С. 62–68.

Надрага В.І. Методи експертних оцінок в управлінні соціальними ризиками. Проблеми системного підходу в економіці. Збірник наукових праць Національного авіаційного університету. 2014. № 48. С. 42–52.

Германюк Т.А., Івко Т.І. Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку: теорія та практика. Вісник Вінницького національного медичного університету. 2015. № 2. С. 493–497.

Шостак Л.Г., Постол В.В. Маркетингові дослідження поведінки споживачів фармацевтичних товарів та послуг в аптечних закладах. BBK. 2020. С. 216.

Гончар В. Маркетингова підсистема механізму регулювання фармацевтичного ринку. Modeling the development of the economic systems. 2022 № 4. С. 206–214.

Sakhanda I.V., Kosyachenko K.L., Nehoda T.S. Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку гіпотензивних лікарських засобів за купівельними характеристиками, соціально-демографічними особливостями та інформованістю споживачів. Management, economy and quality assurance in pharmacy. 2018. № 3. С. 64–69.

Мельник Ю.М., Образенко М.С. Система фармаконагляду як основа безпеки пацієнта. In The 11 th International scientific and practical conference «Modern directions of scientific research development» (April 20–22, 2022) BoScience Publisher, Chicago, USA. 2022. 440 p.

Правове забезпечення фармаконагляду в Україні та шляхи його вдосконалення / О.В. Крайдашенко та ін. Фармакологія та лікарська токсикологія. 2017. № 2. С. 86–91.

Nemchenko A.S., Lyadenko A.V. Аналіз епідеміологічного стану психічних розладів та фармацевтичного забезпечення пацієнтів лікарськими засобами урядом України. Farmatsevtychnyi zhurnal. 2022. № 1. Р. 40–49.

Парамош О.В. Профілактика небезпечних взаємодій лікарських засобів для лікування хворих з психічними розладами. Український вісник психоневрології. 2011. № 3. С. 61–64.

Галич М., Галич Я. Детермінанти появи й особливості виявів психічних поведінкових порушень в умовах воєнного стану. Юридична психологія. 2023. № 32(1). С. 51–59.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-23

Номер

Розділ

ФАРМАЦІЯ