АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ- СТОМАТОЛОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНОГО САМОРОЗВИТКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/health-2024.1.27

Ключові слова:

особистісний саморозвиток, професійний саморозвиток, професійно-особистісний саморозвиток майбутніх лікарів-стоматологів, самовиховання, самоосвіта, самостворення, самовдосконалення, безперервний професійний розвиток

Анотація

У статті розглянуто авторське розуміння професійно-особистісного саморозвитку майбутніх лікарів-стоматологів та пошук шляхів формування готовності майбутніх лікарів-стоматологів до професійно-особистісного саморозвитку в умовах закладу вищої освіти. Розкрито поняття саморозвитку та зокрема професійного саморозвитку, особистісного саморозвитку. Професійно-особистісний саморозвиток майбутніх стоматологічних фахівців передбачає усвідомлення міри особистої відповідальності за процес професійного самовдосконалення, здатність належно підтримувати та коригувати своє професійно-особистісне зростання. Також важливим є наявність умінь проєктувати професійно-особистісне зростання через адаптацію до нових умов і активного прийняття самостійних рішень під час здійснення професійної діяльності в майбутньому. Завдяки визначенню послідовних етапів професійно-особистісного саморозвитку майбутніх лікарів-стоматологів стало можливим розкриття процесу становлення стоматологічного фахівця на післядипломному етапі навчання. Кожен з етапів (адаптація майбутнього лікаря-стоматолога до професії, індивідуалізація, вільне освоєння аспектів професії, максимальна самореалізація у професійній діяльності) охарактеризований та логічно побудований. Представлену характеристику кожного з вищевказаних етапів обʼєднує оволодіння здатністю перетворювати особисту життєдіяльність на предмет практичного перетворення, яке призводить до творчої самореалізації. Варто відзначити, що виокремлення етапів дало змогу охарактеризувати механізми, які формують психологічне благополуччя здобувачів освіти і, як наслідок, оптимізує як особистісне, так і професійне життя майбутніх лікарів-стоматологів. До механізмів, що формують професійно-особистісний саморозвиток, нами віднесено: саморегуляцію, самосвідомість, самоосвіту, самовизначення, самовдосконалення, самореалізацію, самоідентифікацію, самовиховання, самооцінку. Даним механізмам також дано обґрунтування. Професійно-особистісний саморозвиток дає змогу майбутнім лікарям-стоматологам виступати автономними суб’єктами освітньої діяльності. Така діяльність базується на оволодінні потенціалами, зокрема освітнім, комунікативним, моральним, творчим та кваліфікаційним. У статті вдалося висвітлити думку про те, що професійна підготовка на додипломному та післядипломному етапах визначає зміст, форми, схеми професійної рефлексії.

Посилання

Бусел В.Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ ; Ірпінь : Перун, 2005. С. 1728.

Джеджула О.М., Нечепоренко М.А. Професійно-особистісний саморозвиток в контексті актуальних трендів освітньої парадигми сучасності : навчальний посібник. Миколаїв : Формат, 2018. С. 169.

Коваленко Е.А. Ціннісна природа усвідомленого саморозвитку особистості: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії». Харків, 2005. С. 20.

Кузікова С.Б. Психологія саморозвитку : навчальний посібник. Суми : МакДен, 2011. С. 149.

Маркозова О.О. Навчання впродовж життя – необхідна передумова досягнення життєвого успіху людини. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія «Політологія». 2016. № 2. С. 198–205. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnuuaup_2016_2_19.

Москальова Я.Ю. Педагогічні умови саморозвитку майбутнього вчителя гуманітарного профілю у процесі професійної підготовки : автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.04. Харків, 2015. С. 20.

Карпенко М.М. Освіта протягом життя: світовий досвід і українська практика. Аналітична записка / Національний інститут стратегічних досліджень. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/252/ (дата звернення: 15.01.2024).

Соцький К.О. Структура готовності студентів медичних коледжів до професійного саморозвитку. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія «Педагогіка». 2014. № 1. С. 55–62.

Сущенко Л.О. Стимулювання професійного самовдосконалення вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2009. С. 22.

Терещук Г. Індивідуалізація навчання в контексті ідей концепції нової української школи. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія «Педагогіка». 2017. № 2. С. 6–16. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2017_2_3.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-23

Номер

Розділ

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА