ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ З ОБІГУ НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ НЕЗАРЕЄСТРОВАНИХ ВЕТЕРИНАРНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/health-2023.4.22

Ключові слова:

законодавство, вітчизняний ринок, виробництво, фірми-виробники, ветеринарні лікарські засоби, незареєстрована продукція, асортимент

Анотація

Сучасний етап розвитку більшості галузей вітчизняних господарств характеризується активною інтеграцією у світовий економічний простір. Безпосередньо спостерігається розвиток агропромислового комплексу i, відповідно, фармацевтичного ринку ветеринарних лікарських засобів (ВЛЗ). Aнaлiз чинного законодавства, котре регламентує порядок контролю якостi та безпечності ВЛЗ, зареєстрованих в Укрaїнi, тa порівняння його з aнaлогiчним в ЄС свiдчить про нaгaльну потребу оптимізації та вдосконалення законодавчо-нормaтивного правового поля з урахуванням світового законодавства і стандартів задля зaбезпечення сприятливих умов не тільки для iснувaння вiтчизняниx фармацевтичних компаній, реєстрації безпечної імпортної продукції, а й подальшого випуску конкурентоспроможних ветеринарних лікарських засобів (ВЛЗ) високої якості. Незважаючи на всі намагання з боку держави зробити такий ринок прозорим, на певний період часу (2018–2020 рр.) в Україні склалася така ситуація, що за переважної відсутності контролю за обігом ветеринарної продукції відзначається зростання виходу на ринок України незареєстрованих ВЛЗ. В такому випадку доцільним є введення в дію низки нормативних, законодавчих та правових актів, які більш ретельно регулюють обіг ВЛЗ на ринку України (виключаючи можливість обігу контрабандної продукції) та вводять більш жорсткі санкції фірмам-продуцентам за випуск незареєстрованих ВЛЗ. Метою роботи стало проведення дослідження ринку виробників ВЛЗ, продукція яких сертифікована, та виробників незареєстрованих ВЛЗ. У роботі було використано методи: аналітичний, інформаційного пошуку, описовий, узагальнення. Матеріалами досліджень стали літературні джерела, які містять інформацію щодо обігу, реєстрації ВЛЗ в Україні та виявлення незареєстрованої продукції. Здійснено аналіз та надана характеристика нормативно-законодавчої бази, яка регулює державну реєстрацію ВЛЗ та вимог до їх виробництва, якості цієї продукції; проведено пошук, аналіз, співставлення фірм-виробників вітчизняних та імпортних ВЛЗ, які за всіма ознаками мають статус незареєстрованих. На підставі опрацювання доступної інформації та проведення наукового пошуку встановлено, що ринок України був доволі насиченим незареєстрованими ВЛЗ як імпортного, так і вітчизняного виробництва у 2018–2020 рр., але уже в 2023 році спостерігається значне зменшення їх кількості. Досліджено та визначено причини зменшення обсягів обігу незареєстрованих ВЛЗ на національному ринку. Опрацювання, аналіз, систематизація, співставлення та узагальнення сучасних джерел інформації свідчить про необхідність перегляду чинних законодавчих, нормативних та правових актів у питаннях накладення більш жорстких фінансово-адміністративних санкцій на виробників незареєстрованих ВЛЗ.

Посилання

Rеgulatiоn (Еu) 2019/6 оf thе Еurореan Рarliamеnt аnd оf thе Cоuncil оf 11 Dеcеmbеr 2018 оn vеtеrinary mеdicinal рrоducts and rереaling Dirеctivе 2001/82/ЕC. Оfficial Jоurnal L/43, 7.01.2019.

Закон України «Про ветеринарну медицину» від 25.06.1992 № 2498-XII. Голос України : офіційне видання від 24.07.1992.

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1349 «Про затвердження положень про державну реєстрацію ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів». Офіційний вісник України від 03.12.2007 р., № 89, стор. 46, стаття 3273, код акта 41573/2007.

Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами. Офіційний вісник України від 26.09.2014, № 75, том 1, стор. 83, стаття 2125.

Dirеctivе 2001/82 ЕC оf thе Еurореan Рarliamеnt and оf thе Cоuncil оf 6 Nоvеmbеr 2001 оn thе Cоmmunity cоdе rеlating tо vеtеrinary mеdicinal рrоducts. Оfficial Jоurnal L. 311, 28.11.2001, р. 1–66.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 228-р «Про схвалення Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони». Урядовий кур’єр від 06.04.2016 № 65.

«Про затвердження деяких нормативно-правових актів щодо використання протимікробних ветеринарних лікарських засобів у ветеринарній медицині та звітування про обсяги їх застосування» : Наказ від 30.12.2021 № 1177-21. URL: httрs://zakоn.rada.gоv.ua/laws/shоw/z0032-22 (дата звернення: 01.09.2023).

Інформація про виробників ветеринарних препаратів, виробничі дільниці яких сертифіковані до вітчизняних вимог GMР (належної виробничої практики ветеринарних лікарських засобів), згідно з аудитом, проведеним органом сертифікації «Український біологічний центр сертифікації». URL: httрs://dрssukrainе-my.sharероint.cоm/:w:/g/реrsоnal/y_рyshеnkо_dрss_gоv_ua/ЕfqZHRzH8BtОjzbC56xtwTYBNоsFРkKЕRfvgaGCaX-sj7g?е=IZKbc4 (дата звернення: 05.09.2023).

Розміри прожиткового мінімуму в Україні. URL: httрs://sеrvicеs.dtkt.ua/catalоguеs/indеxеs/1 (дата звернення: 04.09.2023).

Інформація про виробників ветеринарних препаратів, виробничі дільниці яких сертифіковані до вітчизняних вимог GMР. URL: httрs://dрss.gоv.ua/bеzреchnist-harchоvih-рrоduktiv-ta-vеtеrinarna-mеdicina/infоrmatsiiu-рrо-vyrоbnykiv-vеtеrynarnykh-рrерarativ-vyrоbnychi-dilnytsi-iakykh-sеrtyfikоvani-dо-vitchyznianykh-vymоh-gmр (дата звернення: 23.08.2023).

Національне та міжнародне ветеринарне право : навчальний посібник / В.Л. Бегас, О.Є. Галатюк, Т.О. Романишина, Ж.В. Рибачук, В.В. Зажарський. Житомир : «Євро-Волинь». 2023. С. 55–64.

Бушуєва І.В., Борисенко Н.М. Ритейл ветеринарних імунобіологічних препаратів на українському ринку ветеринарних вакцин. Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики. 2020. Т. 13, № 1(32). С. 137–146. DOI: 10.14739/2409-2932.2020.1.198188.

Гальчинська Є.К., Сорокіна Н.Г. Аналіз вітчизняного ринку ветеринарних імунобіологічних засобів для дрібних тварин. Український часопис ветеринарних наук. 2019. № 10(3). С. 102–109. DOI: https://doi.org/10.31548/ujvs2019.03.009.

Немченко А.С., Полова Ж.М., Назаркіна В.М., Сімонян Л.С. Маркетингові дослідження ринку ветеринарних лікарських засобів, що застосовуються при лікуванні маститу великої рогатої худоби. Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. 2017. № 2(50). С. 93–97. DOI: https://doi.org/10.24959/uekj.17.17.

Бурило Ю.П. Новели законодавства про ветеринарні лікарські засоби. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2021. Вип. 66. С. 142–146. DOI: https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.66.24.

Довгань В.І. Державне регулювання ринку ветеринарних препаратів. Університетські наукові записки. 2011. № 3(39). С. 387–392.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-13

Номер

Розділ

ФАРМАЦІЯ