КОМПАРАТИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА НІМЕЧЧИНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/health-2023.4.32

Ключові слова:

медична освіта, компаративний аналіз, медична освіта Німеччини, медична освіта України

Анотація

У статті проведено компаративне дослідження вищої медичної освіти в Україні та Німеччині у контексті державотворчих процесів на основі реформаторських надбань; аналізуються інституційні процеси у системі вищої освіти та розглядається відповідність модернізації вищої медичної школи України вимогам практичної сфери охорони здоров’я населення з урахуванням інтеграції держави у європейський простір. Проаналізовано адаптацію системи освіти України до потреб громади; розглянуті виховні принципи і тенденції з точки зору соціальних, економічних і політичних передумов кожної країни та орієнтації вищої медичної освіти України на компетентнісний підхід, збільшення обсягу самостійної роботи здобувачів вищої освіти, розширення можливостей для індивідуалізації навчального процесу. Досліджуються принципи побудови змісту медичної освіти в Німеччині, її орієнтації до практики та посилення аспектів первинної медичної допомоги протягом усіх досліджень, що плануються в університетах. Застосовуючи положення компаративного аналізу, автор розглядає ключові освітні інститути, імплементація яких у українське освітнє середовище підвищить якість професійної підготовки фахівців сфери охорони здоров’я, забезпечить виконання конкурентоспроможних навчальних і наукових розробок у закладах вищої медичної освіти; полегшить перехід до інноваційної освіти та вдосконалить системи безперервного професійного розвитку фахівців. Визначено, що зі схожою загальною спрямованістю змісту вищої медичної освіти в Україні та Німеччині є певна відмінність, що стосується рівня фундаментальної та клінічної підготовки лікарів, згідно із сучасними міжнародними стандартами.

Посилання

Batyuk L. The European structure of digital competences in Ukrainian society: challenges and innovations. Journal of Education, Health and Sport. 2017. V. 7. № 11. P. 481–494. DOI: https://doi.org/10.12775/JEHS.2017.7.11.044.

Про схвалення Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022–2032 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 р. № 286-р. Документ 286-2022-р, чинний, поточна редакція. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286-2022-%D1%80#Text (дата звернення: 15.07.2023).

Batyuk L., Zhernovnykova O. Modern educational digital competence of future doctors of Poland as a European state. New Collegium. 2022. № 3. P. 55–65. DOI: https://doi.org/10.30837/nc.2022.3.55.

Сбруєва А.А. Тенденції реформування середньої освіти розвинених англомовних країн в контексті глобалізації (90-ті рр. ХХ – початок ХХI ст.) : монографія. Суми : Козацький вал, 2004. 500 с.

Сухомлинська О.В. Зарубіжний педагогічний досвід в Україні в 20-ті роки. Рідна школа. 1992. № 2. С. 3–7.

Локшина О. Порівняльна педагогіка : здобутки двохсотлітнього розвитку та сучасні проблеми. Порівняльно-педагогічні студії. 2010. № 3/4. С. 6–15.

Ничкало Н. Вчитель у порівняльній педагогіці: польсько-український контекст. Paradygmaty oświatowe i edukacja nauczycieli / pod red. Wasyla Kremienia, Tadeusza Lewowickiego, Swietłany Sysojewej. Krakόw, 2010. S. 153–168.

Пуховська Л.П. Моделі базової професійної підготовки вчителів у країнах Західної Європи. Дидактика професійної освіти : збірник наукових праць. 2005. Вип. 2. С. 139–144.

Максименко А.П. Становлення і розвиток системи університетської освіти Франції (ХІХ–ХХ століття) : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Ін-т вищої освіти АПН України. Київ, 2008. 444 с.

Landman T. Issues and methods in comparative politics: an introduction. 3rd ed. 2008. 385 p.

Owens J. Review of A Descriptive and Comparative Grammar of Andalusi Arabic. JAOS 135.2 – Journal of the American Oriental Society 135.2. 2015. P. 410–414.

Darling-Hammond L., Hyler M.E. Gardner M. Effective teacher professional development. Learning Policy Institute. 2017. URL: https://learningpolicy/institute.org/sites/default/files/product-files/Effective_Teacher_Professional_Development_REPORT.pdf (дата звернення: 15.07.2023).

Levrints (Lőrincz) M., Greba I. Does experience matter?: a comparative study of efl teachers’ challenges. Advanced Education. 2022. V. 9, № 21. P. 40–54. DOI: https://doi.org/10.20535/2410-8286.255886.

Bray M. Comparative Education in the Era of Globalisation: evolution, missions and roles. Policy Futures in Education. 2003. Vol. 1. № 2. Р. 209‒224.

Wilson D.N. Elements for a prosographic and institutional history of comparative education. The 9th World Congress of Comparative Education. Sydney, 1996. 12 p.

Practice Theory Perspectives on Pedagogy and Education. / Ed. P. Grootenboer, C. Edwards-Groves, S. Choy. Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2017. 284 p. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-10-3130-4.

Wilson D.N. Comparative and international education: fraternal or Siamese twins? A preliminary genealogy of our twin fields. Comparative Education Review. 1994. V. 38. № 4. P. 449–486. DOI: https://doi.org/10.1086/447271.

Про вищу освіту : Закон України від 28.05.2023, підстава – 3062-IX. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2014. № 37–38, ст. 2004. Документ 1556-VII, чинний, поточна редакція. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (дата звернення: 15.07.2023).

Про затвердження Положення про інтернатуру : Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 22.06.2021 № 1254. Документ z1081-21, чинний, поточна редакція від 14.06.2022, підстава – z0591-22. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1081-21#Text (дата звернення: 15.07.2023).

Про затвердження Особливостей підготовки клінічних ординаторів для потреб Міністерства оборони України : Наказ Міністерства оборони України від 07.07.2017 № 359. Документ z0936-17, чинний, поточна редакція від 07.07.2017. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0936-17#Text (дата звернення: 15.07.2023).

Дорожня карта освітньої реформи (2015–2025) (неофіційний текст). URL: https://ips.ligazakon.net/document/NT1812 (дата звернення: 15.07.2023).

Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти : Закон України, 2020, № 24, ст. 170. Відомості Верховної Ради (ВВР). Документ 392-IX, чинний, поточна редакція від 18.12.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392–20#n12 (дата звернення: 15.07.2023).

Батюк Л.В., Жерновникова О.А. Формування професійної компетентності студента медичного університету при вивченні медико-біологічних дисциплін. Професійна освіта: методологія, теорія та технології. 2021. Вип. 14. С. 51–89. DOI: 10.31470/2415-3729-2021-14-51-89.

Batyuk L., Zhernovnykova O. Education of students in higher educational medical universities of Ukraine taking into account competence-oriented educational technologies. Journal of Education, Health and Sport. 2016. V. 6. № 2. P. 375–390. DOI: https://doi.org/10.12775/JEHS.2016.6.02.032.

Batyuk L., Chovpan G. Adapting to the conditions of Ukraine the best world experience in the health of the nation: challenges and prospects. Східна політика Європейського Союзу: здобутки, виклики та перспективи : монографія / за наук. ред. Я. Турчин, Т. Астрамович-Лейк, О. Горбача. Львів–Olsztyn. 2021. С. 18–29.

Masterplan Medizinstudium 2020. URL: https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/downloads/files/2017-03-31_masterplan-beschlusstext.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (дата звернення: 15.07.2023).

Kadmon G., Kadmon M. Academic performance of students with the highest and mediocre school-leaving grades: does the aptitude test for medical studies (TMS) balance their prognoses? GMS J Med Educ. 2016. V. 33. № 1. P. 1–29. DOI: https://doi.org/10.3205/zma001006.

Kadmon G., Resch F., Duelli R., Kadmon M. Predictive value of the school-leaving grade and prognosis of different admission groups for academic performance and continuity in the medical course – a longitudinal study. GMS Z Med Ausbild. 2014. V. 31. № 2. P. 1–26. DOI: https://doi.org/10.3205/zma000913.

Knorr M., Hissbach J. Multiple mini-interviews: same concept, different approaches. Med Educ. 2014. V. 48. № 12. P. 1157–1175. DOI: https://doi.org/10.1111/medu.12535.

Brooks S., Biala N., Arbor S.A. Searchable database of medical education objectives – creating a comparable gold standard. BMC Medical Education. 2018. V. 18. № 31. P. 1–8. https://doi.org/10.1186/s12909-018-1136-z.

Fischer M.R., Bauer D., Mohn K. NKLM-Projektgruppe. Finally finished! National Competence Based Catalogues of Learning Objectives for Undergraduate Medical Education (NKLM) and Dental Education (NKLZ) ready for trial. GMS Z Med Ausbild. 2015. V. 32. № 3. P. 1–5. DOI: https://doi.org/10.3205/zma000977.

Vogel B., Reuter S., Taverna M., Fischer M.R., Schelling J. Vaccination: Developing and implementing a competencybased curriculum at the Medical Faculty of LMU Munich. GMS J Med Educ. 2016. V. 33. № 1. P.1–14. DOI: https://doi.org/10.3205/zma001004.

Frost K., Edelhäuser F., Hofmann M., Tauschel D., Lutz G. History and development of medical studies at the University of Witten/Herdecke – an example of “continuous reform”. GMS Journal for Medical Education. 2019. V. 36. № 5. P.1–17. DOI: https://doi.org/10.3205/zma001269.

Paulmann V., Fischer V., Just I. HannibaL – the model curriculum at Hannover Medical School: targets, implementation and experiences. GMS Journal for Medical Education. 2019. V. 36. № 5. P. 1–20. DOI: https://doi.org/10.3205/zma001265.

Chovpan G.O., Batyuk L.V. Practical aspects of socio-psychological influence in the field of healthcare in Ukraine. Modern medical science and education in Ukraine and EU countries: imperatives, transformation, development vectors : collective monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2021. P. 168–187. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-029-2-11.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-13

Номер

Розділ

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА