ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В КОНТЕКСТІ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/health-2023.4.33

Ключові слова:

здоров’я особистості, здоров’язберігаючі технології, освітній процес, здобувачі, освітнє середовище, фізичний розвиток, здоровий спосіб життя

Анотація

У статті розглядається питання здоров’язберігаючих технологій, які створюють максимально можливі умови для збереження, зміцнення та розвитку особистісного та фізичного здоров’я всіх суб’єктів освітнього процесу/ Характеристикою здоров’язберігаючого освітнього середовища є організація освітнього простору на всіх рівнях, у якому якісне виховання, розвиток, навчання здобувачів не супроводжується нанесенням шкоди їхньому здоров’ю. Як наслідок, з метою формування, збереження та зміцнення цих складників здоров’я в діяльність освітньої організації впроваджуються технології, які допомагають вирішити найважливіші завдання – зберегти здоров’я особистості, стимулювати її до активного здорового способу життя. Проблема формування звички до здорового способу життя у здобувачів вищої освіти, що забезпечується правильно організованим, грамотним і цілеспрямованим освітнім процесом з використанням здоров’язберігаючих технологій, сьогодні є дуже актуальною. Метою здоров’язберігаючих освітніх технологій вважатимемо забезпечення умов фізичного, психічного, соціального та духовного комфорту, що сприятиме продуктивній навчально-професійній діяльності учасників освітнього середовища. Використання здоров’язберігаючих освітніх технологій сприяє усвідомленню здобувачами вищої освіти того, що здоров’я людини є найвищою цінністю суспільства. Одним із важливих завдань освітнього процесу буде створення умов для формування у здобувачів навичок самоорганізації та самоконтролю, що сприятиме збереженню здоров’я та активізації рухової діяльності. Автор статті доходить висновку, що вирішення проблеми здоров’язберігаючих технологій у контексті освітнього середовища можливе завдяки мобільності особистості, її адаптації до будь-яких змін і нових ситуацій у житті. Одним із критеріїв мобільності є здатність до самоаналізу, яку необхідно розвивати в навчанні, передаючи здобувачам знання, уміння, практичний досвід освітнього процесу, заради їхнього щасливого майбутнього. Інтроспективна й оцінююча діяльність значима для здорового освітнього середовища й розвитку професійної та соціальної мобільності в контексті освітнього середовища. Тому для забезпечення всебічного гармонійного розвитку особистості необхідні мотивація і турбота про здоровий спосіб життя, пошук нових ефективних форм і методів, які б урізноманітнювали зміст оздоровчих програм.

Посилання

Ващенко О.М., Свириденко С. Здоров’язберігаючі технології: сутнісна характеристика. Здоров’язберігаючі технології в навчальному закладі. Київ : Шк. світ, 2009. С. 5–12.

Волкова І.В., Марінушкіна О.Є., Покроєва Л.Д., Рябова З.В. Становлення шкіл сприяння здоров’ю. Харків : ХОНМІБО, 2007. 40 с.

Гуменюк С.В. Здоров’язберігаючі технології в системі освіти. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2013. Вип. 26. С. 55–57. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2013_26_18 (дата звернення: 28.11.2023).

Кравченко І.Ф., Чабан Н.І. Формування у студентів здорового способу життя на базі волонтерського клубу. Педагогічний альманах : зб. наук. праць / ред. кол.: В.В. Кузьменко та ін. Херсон : РІПО, 2007. 264 с.

Мостіпака Т.П. Роль здоров’язберігаючої компетентності педагога в умовах сучасного освітнього простору. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Вип. 3. Бердянськ : БДПУ, 2017. С. 32–39.

Новописьменний С.А. Інноваційні підходи до створення здоров’язбережувального середовища в освітніх закладах. Формування здоров’язбережувальних компетентностей сучасної молоді: реалії та перспективи : збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції / Упоряд. і ред.: В.П. Титаренко, А.М. Хлопов. Полтава : ПНПУ, 2017. С. 16–18.

Носко М.О. Здоров’язбережувальні технології у фізичному вихованні : монографія. Київ : СПД Чалчинська Н.В., 2014. 300 с.

Носко М.О., Грищенко С.В., Носко Ю.М. Формування здорового способу життя : навчальний посібник. Київ : «МП Леся», 2013. 160 с.

Омельченко Л. П., Омельченко Л.В. Здоров’ятворча педагогіка. Харків : Вид. група «Основа», 2008. 176 с.

Удич З.І., Русин Л.П., Шапаренко І.Є., Грищенко С.В. Використання здоров’язбережувальних технологій в освітньому середовищі закладів вищої освіти. Інноваційна педагогіка. Вид-во : «Гельветика». Вип. 48. Т. 2, 2022. С. 174–177.

Фенчак Л.М. Формування здоров’язберігаючих компетентностей майбутніх учителів початкових класів як важливої складової їх професійної підготовки. Вісник ЛНУ ім. Тараса Шевченка. № 20(231), 4. ІV. 2011.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-13

Номер

Розділ

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА