ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/health-2023.4.34

Ключові слова:

педагогічна майстерність, педагогічна майстерність учителя фізичної культури, учитель фізичної культури, структурні компоненти, критерії та рівні сформованості, морально-духовні якості, педагогічна техніка, професійно-педагогічна компетентність, педагогічна культура, педагогічна творчість

Анотація

У статті розглянуто особливості формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя фізичної культури. Проаналізовано поняття «педагогічна майстерність», яку трактують як певне явище, що має педагогічну діяльність та виражається у процесуальному та результативному аспектах. Визначено, що слід розуміти під поняттям «педагогічна майстерність учителя фізичної культури», а саме уміння вибирати доцільні методи та засоби навчання; вміння використовувати різні форми проведення занять з фізичної культури; спрямування професійно-педагогічної діяльності на розвиток та покращення фізичного стану учнів; формування рухових навичок та здібностей у різних видах рухової активності; та серед найголовнішого – формування в учнів позитивної мотивації до занять фізичною культурою та руховою активністю. Основоположниками поняття педагогічної майстерності є Костянтин Дмитрович Ушинський, Василь Олександрович Сухомлинський та Іван Андрійович Зязюн. Сформульовано передумови формування педагогічної майстерності як учителя загалом, так і фахівця з фізичної культури зокрема. Визначено структурні компоненти, рівні та критерії сформованості педагогічної майстерності майбутнього учителя фізичної культури. До структурних компонентів ми віднесли морально-духовні якості, педагогічну техніку, професійно-педагогічну компетентність, педагогічну культуру та педагогічну творчість. До критеріїв слід віднести такі ознаки його діяльності, як: гуманність, науковість, педагогічна доцільність, оптимальний характер, результативність, демократичність, творчість. Необхідними умовами педагогічної майстерності є гуманістична позиція педагога й професійно значимі особистісні риси і якості. Зазначено рівні сформованості педагогічної майстерності майбутнього учителя фізичної культури. Високий рівень – студенти вмотивовані на педагогічну діяльність; середній рівень – компетентність студентів часткова, так само як і оволодіння знаннями щодо професійної діяльності; низький рівень характерний тим, що на механічному рівні відтворюють знання, вміння та навички, яких набули під час навчання у вищому навчальному закладі.

Посилання

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. С. 176.

Зязюн І.А., Крамущенко Л.В., Кривонос І.Ф. Педагогічна майстерність : підручник. Київ : Вища школа, 2004. 422 с.

Зязюн І.А., Крамущенко Л.В., Кривонос І.Ф. Педагогічна майстерність : підручник. Київ : СПД Богданова А.М., 2008. 376 с.

Калінська О.П. Сутність та структура педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу. «Молодий вчений», 2016. С. 240–244.

Кузьмінський А.І. Педагогічна майстерність викладача вищої школи та її вплив на якість навчання. Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку: е-журнал. 2010. URL: http://www.intellect invest.org.ua/ukr/pedagog_editions_emagazine_pedagogical_science_vypuski_n2_2010_st_12/.

Малнацька О., Мирончук Н.М. Педагогічна майстерність викладача ВНЗ. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном : збірник наукових праць / за заг. ред. д.п.н., проф. С.С. Вітвицької, к.п.н., доц. Н.М. Мирончук. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. С. 63.

Матвійчук Т.Ф. Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів фізичного виховання у процесі професійної підготовки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Львів, 2015. 273 с.

Ничкало Н.Г. Скарби наукової спадщини академіка Івана Зязюна. Нові технології навчання : науково-методичний збірник. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. Київ, 2016. Випуск 89. Частина 2. С. 7.

Павленко В.О. Педагогічна майстерність вчителя фізичної культури в умовах реформування середньої освіти. Основи побудови тренувального процесу в циклічних та екстремальних видах спорту. Збірник наукових праць, 2017. С. 178–183.

Турчак А.Л., Маркова О.В. Педагогічна майстерність вчителя фізичної культури у позакласній фізкультурно-оздоровчій та спортивно-масовій роботі. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, № 183, с. 38–42. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2019-1-183-38-42.

Шевченко О.В., Язловецька О.В Педагогіка фізичного виховання та спортивної діяльності : навчальний посібник. Харків : Мачулін, 2018. С. 192.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-13

Номер

Розділ

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА