ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ В УКРАЇНІ: ПІДХОДИ ТА МЕТОДИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/health-2023.4.37

Ключові слова:

вища медична освіта, традиційне навчання, змішане навчання, перевернутий клас

Анотація

Досвід організації та реалізації педагогічного процесу у системі вищої медичної освіти в умовах воєнного часу в Україні ще не узагальнено та не проаналізовано. Екстремальні умови цього часу вплинули на систему вищої медичної освіти загалом, а також дали істотний поштовх просуванню та розвитку різних форм і технологій освіти. Зрозуміло, що новi форми, методи та пiдходи освiтньоï дiяльностi повиннi вiдповiдати якщо не всiм, то бiльшостi викликiв, якi постали нині як перед здобувачами вищоï освiти, так і перед викладачами. Оскільки освіта в закладах вищої медичної освіти передбачає оволодіння студентами не тільки глибокими теоретичними знаннями з медичних дисциплін, а й одночасно певними практичними навичками, тому медична освіта – одна з небагатьох, яку не можна отримати заочно. У зв’язку з цим виникає необхідність пошуку способів та засобів інтеграції у навчальний процес нових форматів навчання, якi були б безпечними, стiйкими та обладнаними для всiх видiв неочiкуваних сценарiïв у майбутньому, а також завдяки яким здобувачі освіти змогли б опанувати всі необхідні компетенції. У статті розглядаються проблеми використання різних моделей організації навчання в медичних закладах вищої освіти у сучасних умовах, їх переваги та недоліки. У статті обговорюється змішане навчання як один із трендів сучасної системи вищої освіти, актуальність якого в медичному виші зростатиме і необхідність широкого впровадження якого вже зараз очевидна. Підкреслюється роль змішаного навчання як інтеграції традиційного та дистанційного навчання та його значення у сучасних умовах воєнного часу, а також необхідність оволодіння викладачем вищого медичного закладу освіти сучасними інформаційно-комунікаційними та освітніми технологіями. Зроблено висновки щодо ефективності використання такого підходу та доступної можливостi здобути якісну вищу медичну освіту в умовах сьогодення.

Посилання

Жукова М.Ю., Міщенко І.В., Коковська О.В. Використання сучасних педагогiчних технологiй для пiдвищення якостi викладання нормальноï фiзiологiï на стоматологiчному факультетi ПДМУ. Сучасні аспекти досягнень фундаментальних та прикладних медико-біологічних напрямів медичної та фармацевтичної освіти та науки : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 17 листоп. 2022 р. Харків : ХНМУ, 2022. C. 75–79.

Жукова М.Ю., Міщенко, І.В., Коковська О.В., Ткаченко О.В. Пошук можливих шляхів вирішення проблем освітнього процесу у медичних ВНЗ у реаліях воєнного часу в Україні. Витоки педагогічної майстерності. 2022. Вип. 30. С. 97–104.

Філоненко М.М. Методика викладання у вищій медичній школі на засадах компетентнісного підходу : методичні рекомендації для викладачів та здобувачів наукого ступеня доктора філософії (PhD) ВМ(Ф)НЗ України. Київ, 2016. 88 с.

Перспективи дистанційного навчання в медичних закладах вищої освіти / О.В. Коковська та ін. Реалії, проблеми та перспективи вищої медичної освіти : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 25 берез. 2021 р. Полтава, 2021. С. 136–138.

Міщенко І.В., Юдіна К.Є., Жукова М.Ю., Коковська О.В. Дидактичні особливості дистанційного навчання в медичних ЗВО України. Реалії, проблеми та перспективи вищої медичної освіти : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 25 берез. 2021 р. Полтава, 2021. С. 171–173.

Приходькіна Н. Використання технології «переверненого навчання» у професійній діяльності викладачів вищої школи. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». 2014. Вип. 30. С. 141–144.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-13

Номер

Розділ

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА